ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Články / Articles

ODPAD AKO ZISK

Dňa 25. januára 2018 sa vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR diskutovalo na tému odpad, v spojení s prednáškou významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu, prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej prednáške pod názvom Odpad ako zisk sa zameral hlavne na organický odpad a možnosti jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby jeho spracovatelia ekonomicky profitovali a zároveň sa správali ekologicky k životnému prostrediu. Spomenul v... viac

RUBBLE MASTER drviče a triediče v prémiovej kvalite z jednej ruky

Dnešný najväčší výrobca kompaktných drvičov, spoločnosť RUBBLE MASTER vznikla v roku 1991 z nápadu Ing. Geralda Hanischeho, ktorý chcel umožniť čo najväčšiemu okruhu používateľov inovačnú „recykláciu na mieste“ pomocou kompaktného mobilného odrazového drviča.  Tomuto konceptu zostala dodnes verná celá RM produktová paleta, od najmenšieho kontajner-mobilného stroja RUBBLE MASTER RM60 s 12,5 t prepravnou hmotnosťou a výkonom do 50 t/h, RM70GO „citycruscher“ s transportnou hmotnosťou 19,5 tony a výkonom 150 t/h až k profesionálnym strojom: RUBBLE MASTER RM90GO s výkonom až 200 t/h, prepravná hmot... viac

EKONOMIKA A AUTO

(JEDNOTLIVEC, RODINA, VÝROBCA, ŠTÁT) Auto je veľmi výdatne „zapojené“ do našich počtov, keď analyzujeme prínosy a straty jeho vlastníctva. Návyk na každodenné využívanie pohotovej dopravy, keď stále žijeme v dobe potrieb vybaviť mnoho – priamo na mieste – v určitom čase, ale i byť zväčša vo firme, práci, inštitúcii, je závislý od našej fyzickej prítomnosti. Administratíva je často roztrúsená, miesta služieb sa budujú postupne a nepredvídateľne (čo, kde a kedy pribudne). Tak sa stalo, že menšie i väčšie mestá neplánovite rozvíjali a upravujú parkoviská, verejnú dopravu i prístupnosť škôl, ambul... viac

Nové Iveco Stralis X-WAY

Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r. o., predstavuje nový rad vozidiel IVECO pre stavebnú logistiku a mestské služby. Stralis X-WAY je špeciálne navrhnutý pre výjazdy spojené s dopravnou a so stavebnou logistikou, poskytuje výbornú mobilitu a stabilitu v teréne. Predstavujeme ideálne vozidlo na všetky cesty, ktoré je zároveň skvelým pomocníkom v komunálnych a špeciálnych službách. IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu... viac

RECYKLÁCIA VOZOVIEK ZA STUDENA

Ešte pred 10 rokmi technológia recyklácie na mieste za studena na území Slovenska nebola bežnou praxou. Pomaly po krátkych pokusných úsekoch sa odborná verejnosť zoznamovala s výhodami a úskaliami tejto technológie.Vykonali sa potrebné kroky na nastavenie legislatívy, pokusné úseky sa vyhodnotili ako vyhovujúce a pomalými krokmi sa technológia uviedla do praxe. Dnes ešte nemožno tvrdiť, že táto technológia prežíva vrchol, ale je zaradená v systéme a začína sa aplikovať na komunikácie aj I. triedy. Veď cieľom je dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, preto sa musia využiť všetky dostupné prostrie... viac

ŠKOLENIE A VZDELÁVANIE TRIBOLÓGOV A TRIBOTECHNIKOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď. Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa... viac

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch december 2017 – február 2018 organizovala už jedenásty ročník Strojárskej olympiády, štvrtý ročník Grand Prix a ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia Študuj strojarinu.  Projekt Strojárska olympiáda vznikol s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.Súťaže sú určené všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu... viac

MÚRY – OBJEKTY NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Všeobecne Na trase cestnej komunikácie sa okrem iných objektov vyskytnú múry.Navrhujú sa všade tam, kde sa nemôže vybudovať zemné teleso s klasickými sklonmi svahov vo výkope, v násype, ale aj v prípade odrezov. Realizujú sa v miestach, kde je nutné obmedziť šírku zemného telesa pre zložité terénne alebo geologické podmienky. Sú to zabezpečovacie objekty, silové konštrukcie zachytávajúce zaťaženia od horninového masívu pozemné konštrukcie. Sú to stabilizujúce konštrukcie zachytávajúce účinky zosuvov, terénnych poklesov, kinematicky porušených zemných blokov.  Stabilitnýúčinok týchto konštrukci... viac

Zlepšovanie zemín

Technológia úpravy zemín v podloží nielen vozoviek je jednou z metód na zvýšenie únosnosti, pevnosti a odolnosti zemín proti zvýšenej vlhkosti a mrazu. Úpravu zemín delíme podľa použitia stavebnej mechanizácie na povrchovú a hĺbkovú a podľa pridania typu spojiva na mechanickú a chemickú. O aplikácii hĺbkovej úpravy zemín sa uvažuje skôr pre zlepšenie podložia zemných telies, ako sú násypy a svahy zárezov atď. Povrchová úprava zemín je plne využiteľná pri úprave podložia pod násypom i v záreze, pri budovaní násypu postupným upravovaním po vrstvách, zemnej pláne pod vozovkou, podlahou, železničn... viac

Dvojokruhové regulačné čerpadlo A30VG

Dvojokruhové axiálne piestové čerpadlo s funkciou uzávierky diferenciálu Kompatibilita s mobilnou elektronikou BODAS Široký rozsah aplikačných možností Najnižšie inštalačné priestorové požiadavky  Krátky čas na vývoj a jednoduché prispôsobenie pohonov pre rôzne aplikácie sú dôležitou požiadavkou výrobcov mobilných strojov. Nevyhnutné je aj ďalšie zvýšenie účinnosti hydrostatických pohonov kombináciou hydrauliky a elektroniky. Čerpadlo A30VG spĺňa tieto požiadavky prostredníctvom kompatibility s celým rozsahom produktov mobilnej elektroniky BODAS spolu  s osvedčeným štandardn... viac