ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave garantuje skvelé uplatnenie v praxi


Strojárstvoje jedným z najvýznamnejších odvetví na Slovensku. Táto výrobaodjakživa patrila k nosným pilierom slovenského hospodárstva.Naša krajina je i automobilovou veľmocou o čomsvedčí viac ako milión vozidiel vyrobených práve u nás.Je toremeslo, pri ktorom premieňame svoje plány do konkrétnychvýrobkov, strojov a technológií. Pod rukami šikovných strojárovvznikajú reálne výrobky niekedy až umeleckých tvarova v stotinovej presnosti. A na konci to všetko doseba pekne zapadne. Strojári patria k najdôležitejšímpracovníkom na svete. Sú zodpovední takmer za všetko, čo námživot uľahčuje a spríjemňuje. 

Na Slovensku je v strojárstvezamestnaných viac 138-tisíc ľudí. No napriek tomu je na Slovenskuakútny nedostatok strojárov, pričom dopyt po nich ďalekoprevyšuje ponuku. Každá piata strojárska spoločnosť v prieskumePwC uviedla, že v tomto roku potrebuje viac než päťdesiatnových zamestnancov. 

Ponúkameatraktívne a perspektívne študijné programy

Naša fakultasa aktívne snažiť zvrátiť tento stav a preto ponúkameatraktívne študijné programy, ktoré reflektujú požiadavky trhu.Dokazujú to aj štatistiky. Až 98 % našichabsolventov si nájde prácu v odbore, ktorý vyštudovali a ichplat dosahuje priemerne výšku 1200 eur.Momentálne sa dajú na Strojníckej fakulte študovať tietobakalárske programy: 

  1. Aplikovaná mechanika a mechatronika 

  2. Automobily a mobilné pracovné stroje 

  3. Energetické stroje a zariadenia 

  4. Enviromentálna výrobná technika 

  5. Strojárske technológie a materiály 

  6. Technika ochrany životného prostredia 

  7. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 

  8. Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Novinkou na našej fakulte je „Profesijný bakalár“. Ten sarozbieha na našej fakulte práve v spolupráci so spoločnosťouVolkswagen, ktorá tiež registruje nedostatok strojárov. Ide oprofesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnoudĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode spoločnosti. Štúdiumbakalára v automobilovom priemysle bude vyzerať prvé dva rokyrovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou vbratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia však budúštudenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VolkswageneSlovakia už na konkrétnych úlohách a projektoch s pridelenýmmentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku savrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžuuplatniť pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce. 

Strojnícka fakulta STU je súčasťou univerzity, ktorá bolaAkreditačnou komisiou hodnotená ako najlepšia technickáuniverzita na Slovenku. Je to nesporne významný úspech, pretožesa hodnotila kvalita v pedagogickom procese i vedeckéa výskumné výsledky. Rozšírili sme kontakty s významnýmifirmami v oblasti automobilového priemyslu a úspešne sazačala rozvíjať spolupráca s britskou automobilkou Jaguar LandRover či Slovenskou legálnou metrológiou, s ktorou našafakulta uzavrela zmluvu o zriadení spoločného pracoviska.Naši študenti majú možnosť sa zapojiť do programu ERASMUS + ,ktorý im umožňuje pobyt na zahraničnej univerzite v trvaníjedného alebo dvoch semestrov. Fakulta poskytuje vzdelávanie takv slovenskom ako i v anglickom jazyku, pre domácicha zahraničných študentov. Ďalšou možnosťou je zapojeniesa do medzinárodných študentských súťaží ako je napr. FormulaStudent, Eco Shell Marathon. Formula SAE. 

Máme tri tímy, ktoré sa pravidelne zúčastňujú každoročne natýchto súťažiach. Ich cieľom je každoročne navrhnúťa zostrojiť nový model formule, pričom musia splniť viaceréprísne kritériá. Rozvinúť záujem o techniku sa snažímeuž od základnej školy, preto sme sa rozhodli v spolupráci soZväzom automobilového priemyslu a spoločnosť VolkswagenSlovakia, organizovať Automobilovú junior akadémiu určenú prežiakov 7. a 8. ročníka. Cieľom tejto akadémie je propagáciaduálneho vzdelávania a zvýšenie záujmu o technickéhostredoškolské vzdelanie na Slovensku.  

Teória je u nás úzkoprepojená s praxou

Veľký význam kladie fakulta na vedeckovýskumnú činnosťa spoluprácu s praxou. Ústavy na fakulte sú zamerané navývoj a výskum v oblasti výrobných strojov a zariadení,automatizovaných výrobných systémov a robotiky ako ajv oblasti výskumu recyklačných technológií a vývojunových konštrukcií strojov pre tieto technológie vrátanekomplexných technologických liniek na recykláciu odpadov. Zázemiepre výskum v oblasti výrobných strojov a ichkonštrukčných uzlov predstavujú laboratóriá výrobnej technikyvybavenej obrábacími strojmi, NC technikou s príslušnousoftvérovou infraštruktúru. Výskum automatizovaných výrobnýchsystémov a robotiky podporujú príslušné laboratóriáa odborné pracoviská zamerané na optimalizáciu a riadenievýrobných procesov vrátane priemyselných robotov. V rámcienvironmentálnej oblasti sa pracoviská fakulty špecializujú navýskum technológií spracovania a recyklácie tuhýchodpadov, na vývoj nových konštrukcií strojov a návrhtechnologických liniek. Nosná časť výskumu je zameraná naprodukciu tuhých biopalív, ústav disponuje unikátnym výskumnýmlaboratóriom spracovania biomasy do formy peliet a brikietspolu s plne vybaveným laboratóriom kontroly kvality tuhýchbiopalív. Ich infraštruktúra je zameraná na optimalizáciutechnológie spracovania biomasy, vývoj a konštrukčný návrhnových progresívnych zhutňovacích strojov, výskum v oblastizvyšovania životnosti lisovacích nástrojov, ako aj výskuma vývoj strojov na mechanickú úpravu odpadu. V oblastirecyklácie odpadov ústav vyvíja nové technológie, strojea zariadenia na spracovanie a recykláciu vrstvenýchskiel, PUR pien a ďalších ťažko recyklovateľných odpadova súčasne hľadá ich uplatnenie v nových vyvíjanýchproduktoch, ako sú napríklad patentované mobilné protipovodňovézábrany z recyklovaných plastov zo starých vozidiel.

Významný  je aj projekt Allegro. Ide o zariadenie, ktoré jeurčené pre skúmanie na modeli héliovej slučky  s okruhomna odvod zvyškového tepla reaktora a má za úlohu preveriťzákladné bezpečnostné charakteristiky vysokoteplotného rýchlehoreaktora chladeného héliom (GFR), resp. jeho demonštračnejjednotky Allegro. Na experimentálnom zariadení sa overujútermodynamické a hydraulické vlastností okruhu so zaradenýmzdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavenomreaktore a výmenníkom tepla na jeho odvod. Zariadenie umožňujemodelovať zmenu odvádzaného výkonu, zmenu hydraulického odporuslučky, teploty a tlaku hélia. 


Vďaka členstvu v Zväze automobilového priemyslu má fakultaveľmi dobrú spoluprácu s výrobcami automobilov na Slovensku.V spolupráci s firmou PSA Peugeot Citroen sme vybudovaliKoordinačné centrum odborového vzdelávania. Dôležitou udalosťoupre našu fakultu bol podpis Rámcovej zmluvy s VolkswagenSlovakia a.s. Zmluva zahrňuje aktivity tak v pedagogickej, akoaj vo vedeckovýskumnej oblasti. Úspešnú spoluprácu potvrdzuje ajdar spoločnosti Volkswagen Slovakia a to elektrické vozidlo VWe-UP. Študenti Strojníckej fakulty STU tak môžu na nich pracovaťv rámci špeciálnych projektov, ktoré im umožnia prepojiť teórius praxou v oblasti automobilovej techniky. Vynikajúcu spoluprácu mávšak naša fakulta aj s inými domácimi či medzinárodnýmifirmami akými sú napríklad: Slovnaft, Schaeffler, Continental,Tatravagónka, Mondeléz, Duslo, Matador, Konštrukta-Industrya mnohými inými. 

www.sjf.stuba.sk

www.studujstrojarinu.sk

Fotogaléria k článku