ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

V roku 2017 bolo vyhlásených o päť percent menej verejných obstarávaní než v predchádzajúcom roku, naviac z nich bola neskôr pätina zrušená


Od januára do decembra 2017 bolo investormi vyhlásených celkom 4 635 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 6,52 miliardy EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje päťpercentný pokles počtu, avšak dvojnásobný nárast objemu. Pätina týchto zákaziek bola však ešte v priebehu roka zrušená. Aktivita investorov v ukončovaní obstarávaní celoročne vykazovala výrazne negatívnu bilanciu a vytvorila nové rekordné päťročné minimum. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu decembra 2017. 

V decembri 2017 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 281 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 712 miliónov EUR. To oproti porovnateľnému obdobiu roka 2016 predstavuje takmer štvrtinový (23,8 %) nárast počtu vyhlásených verejných obstarávaní a zároveň sa jedná o dvojnásobný (101,4 %) nárast ich objemu. Najväčšiu zákazku tohto mesiaca v celkovej hodnote 170 miliónov EUR vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť, a. s. na rýchlostnú cestu R4 Prešov – severný obchvat.

V priebehu roka 2017 bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených celkom 4 635 zákaziek v celkovej hodnote 6,52 miliardy EUR. Z hľadiska počtu vyhlásených obstarávaní ide síce, v medziročnom porovnaní, o päťpercentný (4,8 %) pokles, avšak hodnota vyhlásených zákaziek, naopak, vykazuje takmer polovičný (46,2 %) nárast. Najväčšiu zákazku minulého roka v celkovej hodnote 305 miliónov EUR vyhlásila spoločnosť Železnice Slovenskej republiky na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR.

Počet a objem vyhlásených verejných obstarávaní

Z vyššie uvedených obstarávaní bolo zatiaľ ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 24 % v celkovej vyhlásenej hodnote 1,28 miliardy EUR, čo predstavuje pätinu (20 %) celkového objemu vyhlásených súťaží. Reálne však boli tieto obstarávania súťažené v celkovej hodnote 1,13 miliardy EUR, teda zhruba o 13 % menej, než aká bola ich pôvodná hodnota pri vyhlásení. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek (približne 21 % z celkového počtu vyhlásených súťaží) stále ešte zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 4,49 miliardy EUR.

 Od januára do decembra 2017 bolo ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 2 548 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,41 miliardy EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje tretinový (34,5 %) pokles počtu a zároveň štvrtinový (24,4 %) pokles objemu zadaných zákaziek. V oboch sledovaných ukazovateľoch sa tiež jedná o rekordné päťročné minimum. Najväčšiu zákazku minulého roka v celkovej hodnote 365 miliónov EUR na 1. etapu modernizácie trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod zadala spoločnosť Železnice Slovenskej republiky. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Partnermi prieskumu verejných obstarávaní sú firmy HOCHTIEF SK, s. r. o., Doprastav, a. s. a HBH Projekt spol. s r.o.


http://www.ceec.eu